ورودی باغ عروسی

ورودی باغ عروسی چیست؟

هیچ کلمه ای در کل تشریفات عروسی به اندازه کلمه “ورودی باغ عروسی” گیج کننده نیست.

تعریف تشریفات از ورودی باغ عروسی

در اصطلاح همکاران تشریفات؛ ورودی باغ عروسی به معنی وجه قابل پرداخت توسط موسسه تشریفاتی به مالک باغ عروسی برای اخذ امتیاز برگزاری جشن عروسی شما در یک باغ عروسی است.

یعنی هزینه ای که تشریفات عروسی برای در اختیار گرفتن باغ عروسی برای اجرای عروسی شما به مالک باغ عروسی پرداخت میکرد. به اصطلاح حق ورود میگرفت.

کلمه ورودی باغ عروسی متاسفانه امروزه توسط عروس و داماد به اشتباه بکار میرود.

اشتباه عروس و داماد در استفاده از”ورودی باغ عروسی”

تعریف عروس و داماد از ورودی باغ عروسی همانا معنی اجاره باغ عروسی میدهد؛ با این تفاوت که شما باغ عروسی تان را از مالک باغ اجاره میکنید و برای برگزاری در اختیار همان فرد می گزارید.
بکارگیری معنی صحیح ورودی باغ عروسی در راهنمای تورسفید شما را از سردرگمی و بازی با اعداد نجات خواهد داد.

تعریف اجاره باغ عروسی

به معنی اجاره باغ عروسی با کلیه امکانات ثابت در باغ عروسی برای برگزاری هر برنامه پذیرایی.
اجاره معمولا توسط کیترینگ برای اجرای برنامه های پذیرایی بکار می رود. و یا اینکه بخواهید خودتان باغی را اجاره کنید و در اختیار کیترینگ عروسی تان بگزارید که از مهمان های شما پذیرایی کند.

تعریف درست ورودی باغ عروسی

ورودی باغ عروسی یا ورودیه جشن عروسی به معنی هزینه هر نفر در جشن است که از تقسیم کل هزینه جشن عروسی بر تعداد مهمان محاسبه میشود.

ورودی باغ عروسی در تورسفید

یعنی به همین سادگی تعداد مهمان هایتان را در ورودی باغ عروسی تان ضرب کنید؛ هزینه کلی جشن تان در می آید.
ورودی باغ عروسی یعنی هزینه ای که ورود هر مهمان به جشن عروسی شما تحمیل میکند. در راهنمای تورسفید کلمه ” ورودی باغ عروسی” دقیقا به این معنی بکار خواهد رفت.