فرم اطلاع از آفرها

فرم زیر را پر کنید تا راهنمای تورِ سفید شما را از تخفیفات و آفر روزهای خاص این باغ عروسی با خبر کند.

روش اطلاع رسانی را انتخاب کنید.

۱- ایمیل

۲- شماره موبایل و تلگرام

 

فرم

۱- نام و نام خانوادگی

۲- تعداد مهمان

۳- تاریخ ها و یا رنج تقویمی

۴- حدود بودجه در نظر گرفته شده

۵- توضیحات

 

تا می تونید اطلاعات بگیرید و این اطلاعات را در اختیار مالک باغ عروسی قرار دهید.

مالک تماس میگیرد می گوید شما پروفایل تخفیف را در راهنمای تورسفید پر کرده بودید مذاکره میکند.

و یا طرف در کانال وارد می شود و ما اسمش رو به تاریخ برگزاریش سیو می کنیم وقتی آفر زدن توی کانالمون اعلام می کنیم.