تست مراسم

ما هم مثل شما از غافلگیری خوشمان نمی آید

عروس و دامادها حق دارند نه که یک بار بلکه چند بار باغ عروسی شان را در فضای برگزاری و نور شب بازدید کنند. سعی ما برگزاری جشن عروسی با رعایت کلیه جزئیاتی است که شما در برگزاری جشن عروسی تان انتظار دارید. چون میدانیم هیچ غافلگیری قابل جبران نیست.

هرچه شما سخت گیر تر باشید؛ ما خوشحال تریم

بررسی جزئیات جشن عروسی ساعت های پذیرایی و نحوه ی اجرای مراسم رنگ گلها، تنوع فینگر فوود ها، پذیرایی سفره عقد و لباس مهمانداران در چک لیست های مختلف توسط عروس و داماد چک میشود و بصورت یک برنامه اجرایی برای هر مراسم تعیین میشود.

مهمان جشن خود باشید

نتیجه قرارداد جشن عروسی باید این باشد. شما تنها لباس بپوشید و در روز جشن عروسی تان لذت ببرید همه دستورات و برنامه هایی که دستور داده اید به ترتیب و سر موعد مقرر اجرا خواهند شد. شما از مهمانی لذت ببرید.

تست اجرای مراسم

برای نهایی کردن جزئیات برگزاری عروس و داماد باید بتوانند از دید مهمان هایشان در جشن عروسی حضور داشته باشند، تا بتوانند بهترین شرایط میزبانی را فرآهم کنند. به این منظور با ابراز علاقه مندی عروس و داماد و رضایت صاحب مجلس عروس و داماد مشابه یک مدیر تشریفات عروسی در یک مجلس عروسی معادل جشن عروسی خودشان حضور پیدا میکنند تا از نزدیک با همه جزئیات و وظایف گروه برگزاری جشن عروسیآشنا شوند و در صورت بروز نقطه نظر باعث بهبود سطح کیفیت خدمات ما به جشن عروسی شان شوند.